با هیچکس نشانی زآن دِل‌ستان ندیدم؛ یا من‌خبر ندارم یا اون نشاٰن ندارد