جرم من فقط دوست داشتنه... سکانسی از سریال تکیه بر باد با بازی اشکان خطیبی و فرامرز قریبیان.