مداحی محمود کریمی با موضوع محور مقاومت به زبان عربی در بصره عراق.