چند حکم شرعی در مواقعی که چیزی را پیدا می کنیم که باید رعایت شود.