با خودت همیشه اینو تکرار‌کن چیزی به‌اسم شکست و‌پیروزی وجود نداره زندگی‌یعنی به دست‌آوردن‌و‌از‌دست‌دادن زندگی‌یعنی‌هر‌روز تجربه‌برای‌بهتر‌شدن.