نزدیک پاییز که می شه یه گردان سراپا مسلح از غم ماموریت پیدا می کنن که هجوم بیارن به گذرگاه های ورودی قبلم!