زندگیتو بکن عزیزم زندگی‌تکرار‌نداره همین لحظه ای که رفت دیگه بر‌نمیگرده.