سخنرانی کوتاه استاد علی اکبر رائفی پور در مورد ذات اسکتباری آمریکا.