کسی به شدتِ تو؛ به صخره ام کوبید؛ و من فرو رفتم؛ به قعرِ دریاها؛ که قعرِ دریاها، پر از مزار شود؛ بباف، دارم را؛ و روزگارم را، سیاه کن آن گاه…؛ مرا بکش بالا؛ چنان که خرخره ام جریحه دار شود.