عشق یعنی پایین پا یعنی قند و چایی روضه ها؛ تو سجاده مهر کرببلا همینه عشق.