سخنی با جوانان عزیز نماز خواندن یکی از نشانه های اعتماد به خداست.