در این قسمت از برنامه علمی کودکان و نوجوانان لذت دانایی به معرفی و کارکرد مخ و مخچه انسان پرداخته می شود.