با این روش بعد از هواگیری بسته می توانید تا مدت زیاد مواد غذایی را نگهداری کنید