لالالای لای لای لای لالا، زنبور می گه ویز و ویزو ویز، پشتش داره نیش چیز و چیز و چیز؛ ترانه زیبای زنبور با اجرای بچه ها در برنامه کودک دست کی بالا