هر چیزی به وقتش خوبه نماز هم که حتما بهتره که اول وقت خونده بشه، حالا اگه خدایی نکرده نماز رو به وقتش نخوندیم یا بعدا فهمیدیم که نمازمون باطله ...