قسمت دیگری از برنامه علمی کودکانه لذت دانایی که دنیای پیرامون را برای بچه ها توضیح می دهد این قسمت ستاره دنباله دار