من دوست دارم عینکی بشم قسمتی دیگر از کارتون زیبای ایرانی شبکه پویاست که داستانهای یک دختر مهربان و کنجکاو را روایت می کند.