سخنرانی کوتاه آیت الله حائری شیرازی در مورد سه راهکار کنترل کردن خشم.