بچه های عزیز در برنامه کودک دست کی بالا با شهر گناباد بیشتر آشنا بشید.