کاری کردی؛ دیگه هیشکی به چشمایِ خسته یِ من نِمیاد؛ کاری کردی؛ دلِ من میخواد هرجوریِ به چِشمِ تو بیاد؛ کاری کردی؛ با تمومِ بدی دلم از تو خودِت رو می خواد؛ دستام خالیِ ، دَستامو بگیر آقا؛ محتاجِ توام ، یا نعم الامیر آقا ...