چی میشه که فاصلم باهات یه قدم باشه؛ چی میشه تو این خوبا یه دونه بدم باشه؛ یه نوکر بیچاره که نابلدم باشه؛ یا حسین حلالم کن نوکری بلد نیستم؛ من بدی زیاد کردم اما آقا بد نیستم.