دارویی ضد سرطان که به دست دلالان از کشور خارج می شود. شیره سقز ، ماده ای که در نبود نظارت‌ها بجای التیام سرطان معده، خام فروشی می شود