در پگاه مه‌ آلود یک روز پاییزی، در زیر شاخه‌ های پرشکوه افرا، فرزندی زاده می‌شود؛ حاصل وصلت شوم اخلاق و منفعت. چشمانِ پیر افرا، یگانه شاهد این راز در اعماق جنگل است. شاهدی که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشی؛ برشی از سریال تلویزیونی افرا