همیشه این موش و گربه با هم دعوا دارند کلی ماجرا قشنگ برای بچه قسمت دیگری از کارتون تام جری به نام موش کوچولو