کلیپ سخنان استاد علی اکبر رائفی پور در مورد مشکل مدیریت در کشور.