دانشمندان برای رفتارشناسی بهتر حیوانات یک آیینه ضخیم را در جنگل نصب می کنند واکنش های بامزه و جالب حیوانات را ببینید.