با عیب‌های همدیگر بسازید... بدانید که همه ما عیب داریم و باید با هم بسازیم.