حرفی را بزن که هر دویمان سال هاست می دانیم امام دل گفتنش را نداریم ...