یک آموزش کاردستی سرگرم کننده برای کودکان با استفاده از نی و کاغذ های رنگی.