کلیپ جالب داستان اختلاف بز و الاغ در مورد سبز بودن علف.