بالگرد های تهاجمی کبرای هوانیروز ارتش در کل دو نوع هستند نوع تاو و نان تاو و تمام آنها دو موتوره و مخصوص نیروی دریایی می‌باشند.