فضیلت محبّت به خانواده، کمک به همسر، بهتر از عبادت هزار سال، هر بوسه بر فرزند، ۵۰۰ سال درجه.