سکانسی از طنز دست انداز که یک خانواده معتاد به فضای مجازی را در خواستگاری به تصویر کشیده