زنان و مردان دیدگاهشان در زندگی متفاوت است و اگر به این توجه نکنند ...