در مسابقات دو ماراتن یکی از شرکت کنندگان نزدیک خط پایان از حال میره و عکس العمل یکی دیگر از دوندگان را ببینید.