وآنکه خوابش بهتر از بیداری‌ اش، آن چنان بد زندگانی مرده به؛ از آلبوم چهل حکایت از گلستان سعدی با صدای خسرو شکیبایی و موسیقی کارن همایونفر