برشی از سریال طنز و پرطرفدار دودکش دو که در آن فیروز و بهروز برای پهن کردن فرش های قبرستان می روند که در آنجا مرده زنده می شود.