دکتر هلاکویی: یعنی چی بعضی می گن نشد برای من غیرقابل قبوله از کی تاحالا شما خدا شدی کسی که شکست نداره پیروزی هم نداره