روایتی که اشاره به این دارد که خدا کسی را که دیگران را تمسخر می کند نمی بخشد.