سخنرانی کوتاه استاد شهید مرتضی مطهری در مورد علت اینکه نام امیرالمومنین در قرآن نیامده است.