اگر فکر می کنید سند 2030 یعنی صرفاً قرار است در مدارس به بچه ها آموزش جنسی بدهند پس شما چیز زیادی از این سند نمی دانید و باید این ویدئو را تماشا کنید.