احساس من و بهترین دوستم نسبت بهم. بخشی از انیمیشن: باب اسفنجی در حال فرار.