تو که خاکترو‌نبردن،آبتو نبردن گوش کن... زندگی تو شرایط جنگی ؛ شعر خوندن به شرط اردنگی؛ اسپری اسپری نفس تنگی؛ توی خاک هوا تیمم کن، لب کارون بیا تیمم کن؛ آب که مزه ی لجن می ده ؛ شهر کم کم به مرگ تن می ده ؛ آب نیست این شبا تیمم کن؛ چشم هاتو نبند ابراهیم؛ عید عیده بخند ابراهیم..