کلیپی از فعالیت های مردمی در پویش مردمی فقط به عشق علی (ع) برای عید سعید غدیر مناسب استوری اینستاگرام و وضعیت واتساپ