خاک تمام عالم تو اون سرت بی ریخت برشی از سریال طنز نون خ که مهیار جلوی آقا نوری با پدرش حرفش میشه