جواب دندون شکن دارم... اما میدونم بجای دندون دل میشکنه! برای همین یا میخندم یا سکوت می کنم...