برای رشد خلاقیت ذهنی و توانمندسازی دستی کودکان این کارورزی ها بسیار مناسب اند، کلیپ آموزش درست کردن اجسام به ترتیب بلندی یا کوتاهی آنها