برنامه کودکانه بچه های ایران با اجرای عروسکی با نام نادر است که در هر قسمت چند کارتون قشنگ و پیام های کودکانه ارایه می دهد؛ کارتون های آقا معلم و بچه ها، حالا با ما پخش میشه. بچه ها کتابخوانی را جدی بگیرید.