الآن در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم. که ما همه‌ش در حال رمز گشایی هستیم.