اصولا بلغم سردی و رطوبت هست، افرادی کند تری و آرامی هستند...